આ વ્યક્તિ કોઇપણ જાતની દવા આપ્યા વગર શરીરના ગમે તેવા દુખાવાને ખાલી બે મિનિટમા જ મટાડી આપે છે, જાણો અને બીજાને પણ જણાવો

મિત્રો, શરીરના કેટલાક દુ:ખાવા દૂર કરવા માટે કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય અજમાવવા જોઈએ. વગર દવાએ પણ તમે ઘરેલુ ઉપાય કરી શકો છો. રાજકોટ જિલ્લાના એક ગામના ભાઈ ચતુરભાઈ નામના માણસ કેટલાક લોકોના દુ:ખાવા વગર દવાઓથી મટાડી શકે છે.

હાથ-પગ, કમર, માથાના દુખાવા, ખંભાના દુખાવા વગેરે જેવા દુખાવાઑ મટાડવા માટે તે ખૂબ ઉપયોગી છે. તે માણસ કોઈ દોરા ધાગા કે મંત્ર, દવા આપ્યા વગર જ લોકોના દુખ મટાડી શકે છે. તે લોકોને ૧૦૦ ટકા  પરિણામ આપે છે. અનેક પ્રકારના દુખો તે મટાડી શકે છે. તે સોલ્ડર દુખાવો, સાઈટિકા, અમરાયટિસ, લેગ પેઇન વગેરે જેવા શરીરના દુખાવા દૂર કરવા માટે તે લોકોની સેવા કરે છે. કોઈ પણ ખર્ચા વગર તે રોગો મટાડી શકે છે.

અનેક ડોક્ટરની દવાઑ લઈને પૈસાનો ખર્ચ કરીને છતાં દુખાવામાં રાહત થતી ન હોય. તેના માટે લોકો અનેક ખર્ચાઑ કરે છે. છતાં પણ દુખ દૂર થતું નથી એવા કેટલાક લોકો આપણને જોવા મળે છે. તેણે મારોવાનો દુખાવો પોતાની હાથે દૂર કર્યો. તે કેટલીક જ્ગ્યાએ જઈને દવાઑ લીધી છતાં પણ દુખવામાં રાહત મળી નહિ. તેમણે જાતે જ પોતાનો દુખાવો દૂર કરવા માટે નવા પ્રયત્નો કર્યા.

અત્યારે તેમની પાસે કોઈ પ્રૂફ નથી તો પણ તે દવા વગર લોકોના દુખાવા મટાડી શકે છે. તે એક બેન્કના મેનેજર હતા. તેમાથી તેની નિવૃતિ બાદ તે પોતાની જમીનમાં ખેતી કરતાં તેની પત્નીને હાથ પગમાં દુખાવો થવાથી તેણે એક મોટા ડોક્ટર પાસે લઈ ગયા. તો પણ તેને કોઈ રાહત થયું નહીં. તેથી તે ભાઈએ કોઈ પણ ખર્ચ વગર તે દુખાવા દૂર કરવાની સેવા શરૂ કરી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *